In 2012, the Asian American Writers' Workshop launched a set of online magazines in order to build conversations around cutting-edge ideas in Asian American literature, art, and social justice. Though the aims of our publications are distinct, both of them are committed to the reinvention and advancement of Asian American intellectual culture.

 • The Margins is our magazine of arts and ideas dedicated to charting the rise of the Asian American creative class through essays, interviews, and creative writing.
 • Open City is our narrative journalism magazine that seeks to tell the stories of Asian American neighborhoods, primarily in New York.


We publish: 1) original creative writing, whether poetry, fiction, creative nonfiction, or even interdisciplinary work; 2) essays on literature and politics by sophisticated thinkers who can speak to a general audience about race, gender, sexuality, immigration, postcolonialism, pop culture, and diaspora; 3) reportage about immigrant communities in NYC by narrative storytellers who can set a scene with rich imagery and descriptive detail. 

Our stories have been linked to by the Wall Street Journal, the New Inquiry and the New York Times. Our contributors have included Jessica Hagedorn, Hanya Yanagihara, Chang-rae Lee, Bhanu Kapil, Ashok Kondabolu, Jenny Zhang, Katie Kitamura, Hua Hsu, Kim Hyesoon, Alexander Chee, Vijay Iyer, and Yoko Ogawa. See below for ways you can submit your work!

Please note that on May 15, 2020 at 11:59 pm EDT we are closing poetry submissions to The Margins to give our editors a short break. But don't fret—we will reopen submissions on August 15.


Submit Flash Fiction 

Fortnightly on Fridays, the Margins will begin publishing flash fiction by emerging and established Asian, Asian American, and Asian diasporic writers. 

Some of the most fascinating, and perhaps strangest and most experimental writing exists in short, finished pieces that were never meant to be novels or full-length stories. Our hope is for the flash fiction we publish to be shared, perhaps read aloud, where flickers of campfire match the ferocity of the page.

We accept submissions for our Flash Fiction series on a rolling basis. 

We’re looking for flash fiction that:

 • announces itself urgently
 • luxuriates in capaciousness and compression
 • challenges convention and subverts forms 
 • is not afraid to be humorous, dirty, irreverent, and obscene
 • responds to current events and issues or speaks to history


Guidelines:

 • Each flash piece must be between 500 and 1,000 words in length. 
 • Multiple pieces may be submitted in the same document; but please send us no more than three pieces to consider at a time.
 • We welcome simultaneous submissions (when you send the same piece to us and other publications), but please notify us immediately when a piece has been accepted elsewhere. 
 • While the reading period is open, notification can be up to 90 days. If you have not heard back after three months, feel free to contact the editor.


This introductory essay by The Margins' Flash Fiction editor Swati Khurana offers inspirations and aspirations for this flash Fiction series.

In traditions around the world, the lullaby is a liminal space between waking and sleep, consciousness and dream, between the living world and the underworld. In this way, the lullaby is a kind of path that one journeys down when crossing between those worlds. It is the calming voice in your ear as you step closer into the void, the soothing hand that strokes your back as you float into some dark unknown. The lullaby bears this twoness: comfort and death.

In this time of Covid-19, when loss and mortality are daily fixtures of a global consciousness, the twoness of the lullaby feels especially poignant. 

The Transpacific Literary Project is calling for writing and translations that swirl around in lullabies. Possible projects might include translating a traditional lullaby into another form, creating a contemporary lullaby, or analyzing an existing lullaby. We are also interested in writing that embodies the liminal space of the lullaby, that offers comfort in the most morbid way, that sweetly sings of death’s door, that consoles as much as it disturbs. 

Recordings of voices are highly encouraged as accompaniments to submissions.


***

The Transpacific Literary Project (TLP) is an arm of the Asian American Writers’ Workshop (AAWW) that holds a space for writing and translation from East and Southeast Asia, published on AAWW’s online magazine The Margins. Organized around themed collections of work called notebooks, the project draws connections between emerging and established voices across this expansive region in ways that may reorient reader relationships to languages and literatures, and bring out surprising discussions of representation and relationality, constraint and hierarchy, resistance and refusal to settle within established frames. 

All contributors, writers and translators, will be paid. Submissions are accepted in any language spoken in Southeast Asia and East Asia. When you submit (at this link aaww.org/submit), you will be asked to include a cover letter that describes how your writing connects to the theme and give a brief biographical note about yourself. If your submission is a translation, please include a biographical note about the author as well.

Simultaneous submissions are welcome, but we ask that you withdraw the piece promptly if it is accepted somewhere else. AAWW will hold exclusive print and online rights to your piece for 90 days, and your piece will be archived online. All other rights remain with the writer and translator.

If you need more information or have trouble submitting, please get in touch with Kaitlin Rees at krees@aaww.org.


*************************************************************************************************

Panawagan para sa mga akdang may kaugnayan sa OYAYI

Sa mga pantaong kaugalian sa ating daigdig, ang oyayi ay isang espasyo sa pagitan ng paggising at pagtulog, kamalayan at panaginip, sa pagitan ng mundong may buhay at ng kasukalan sa ilalim ng lupa. Dahil dito, ang oyayi ay isang lagusan ng taong tumatawid sa mga landasing ito. Oyayi ang humeheleng tinig na sinasahod ng iyong tenga sa twing ika’y lumalapit sa kawalan. Oyayi rin ang pagkilos ng kamay sa iyong likod na pumapawi ng iyong kapaguran sa twing ika’y lumulutang sa kadilimang hindi ikaw at kung sinuman ang nakaaalam. Ang oyayi ang naglalangkap nitong magkaibang pagdanas: kaginhawahan at kamatayan.

Sa ating pagdanas ng pandemya, dahil ang pinsala at tiyak na kamatayan ang nagiging pang-araw-araw na kakabit ng pandaigdigang kamalayan, ang mga danas na kalangkap ng oyayi ay dama ng may tindi.

Ang Transpacific Literary Project (TLP) ay nananawagan para sa mga akda at salin na umiinog sa konseptong ito ng oyayi. Tatanggapin ang mga akdang iniba ang anyo ng isang nakaugaliang porma ng oyayi, lumikha ng makabagong oyayi, o sumuri ng oyaying buhay sa kasulukuyan. Ang TLP rin ay may puwang sa mga akdang nagbibigay katauhan sa espasyo ng oyayi na nagdudulot ng ginhawa sa pinaka-nakakakilabot na paraan, na umaawit na may pagsuyo sa pinto ng kamatayan, na may pag-alo kasama rin ang pagbagabag nito.

Pumunta sa https://aaww.submittable.com/submit/176173/lullabies upang magsumite ng inyong gawa kalakip din ang sulat na may maikling salaysay ng inyong larawang-buhay at kung bakit ang inyong gawa ay may kaugnayan sa tema. Inaanyayahan rin ang ating mga manlilikha, manunulat man o tagasalin, na maglakip ng rekord ng pagbasa ng inyong akda.

Hangang ika-uno ng Disyembre taong dalawang-libo’t dalampu tatanggapin ang pagsusumite ng akda. Maraming salamat sa inyong pagbasa at mabuhay ang Pilipino!

***

Ang Transpacific Literary Project (TLP) ay isang sangay ng Asian American Writers’ Workshop na nangangalapa ng mga akda at salin mula sa Silangan at Hilagang Silangan ng Asya. Ang mga akda at saling ito ay nakalathala sa The Margins, ang online magasin ng AAWW. Binuo sa tawag ng iba’t ibang tema ng paglikha na tinatawag na notebooks (mga kwaderno), ang TLP ay gumuguhit ng mga makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga umuusbong at mga narinig ng mga boses sa kalawakan ng mga rehiyong nabanggit nang sa gayon ay makapagdulot ng alternatibong pagbasa, pagsuri, at pakikitungo sa wika at panitika, sa pagpigil at bahagdan, sa pagpupunyagi’t paglaban sa mga naghaharing sistema ng ating pagdanas at kaalaman.

Ang lahat ng mga nag-ambag sa proyekto, mga manunulat at tagasalin, ay tatanggap ng bayad. Ang mga akda ay maaring naisulat sa kahit anong wikang buhay sa Silangan at Hilagang Silangan ng Asya.

Para sa karagdagang impormasyon o kung may aberya sa pagsusumite, maari lamang na makipagugnayan kay Kaitlin Rees (krees@aaww.org) at B.B.P. Hosmillo (bhosmill@myune.edu.au).


*************************************************************************************************


Undangan Mengirimkan Karya: NINABOBO

Di berbagai tradisi yang ada di dunia, ninabobo alias lagu pengantar tidur adalah jembatan sempit antara keadaan lelap dan bangun, antara mimpi dan terjaga, antara dunia orang hidup dan yang mati. Artinya, lagu pengantar tidur adalah semacam jalan yang harus seseorang ambil untuk bergerak antara dunia-dunia tersebut. Ninabobo adalah suara lembut di telingamu seiring kamu berjalan makin jauh menuju lenyap; ia serupa tangan yang mengusap punggungmu seiring kamu mengambang menuju gelap yang entah. Ninabobo punya dualitas ini: rasa nyaman dan kematian.

Di masa Covid-19 ini, ketika kematian dan kehilangan seolah lekat di benak kita semua secara global, dualitas lagu pengantar tidur terasa makin nyata dan mendalam.

Transpacific Literary Project (TLP) mencari tulisan dan terjemahan yang berkutat dengan gagasan-gagasan soal ninabobo. Contoh proyek yang bisa dilakukan adalah menerjemahkan lagu pengantar tidur ke bentuk lain, atau membuat lagu pengantar tidur baru yang kontemporer, atau mengupas dan menelaah ninabobo yang sudah ada. Kami juga tertarik kepada tulisan-tulisan yang mencoba memanifestasikan jembatan sempit tempat ninabobo ini berada, yang menawarkan rasa nyaman dengan cara yang paling tak biasa, yang seolah dengan nyamannya mengamen tepat di gerbang dunia orang mati, yang memberikan penghiburan dan gangguan dalam jumlah yang sama banyak.

Kami sangat mendukung adanya rekaman-rekaman suara sebagai pelengkap kiriman karya.

Kirimkan karyamu ke https://aaww.submittable.com/submit/176173/lullabies dengan surat pengantar yang meliputi bio singkat dan barangkali catatan pendek bagaimana karyamu merespon tema di atas.

***

Transpacific Literary Project (TLP) adalah bagian dari Asian American Writers’ Workshop (AAWW) yang menyediakan ruang untuk tulisan dan terjemahan dari Asia Timur dan Tenggara, yang terbit bersama majalah online AAWW, The Margins. Proyek ini kami susun berdasarkan rangkaian tema yang kami namai notebooks. Proyek ini mencoba mencari koneksi antara suara lama dan baru di sepanjang Asia Timur dan Tenggara, dengan harapan akan memperkaya hubungan pembacanya kepada bahasa dan sastra, juga membawa tukar pikiran yang mengejutkan mengenai bagaimana manusia merepresentasikan dirinya dan terhubung dengan pihak lain, juga mengenai batasan dan hirarki, perlawanan dan penolakan kepada segala yang telah mapan.

Semua kontributor pada proyek ini, penulis dan penerjemah, akan mendapatkan bayaran. Kami menerima kiriman karya dalam bahasa apa pun yang ada Asia Timur dan Tenggara.

Apabila kalian butuh informasi lebih lanjut atau kesulitan untuk mengirimkan karya, silakan berkontak dengan Norman Erikson Pasaribu di norman.erikson@gmail.com, atau Kaitlin Rees di krees@aaww.org.


*************************************************************************************************


Undangan Mengirimkan Karya: DODOI

Dalam pelbagai tradisi serata dunia, lagu dodoi adalah laluan pengantar yang menghubungi yang terjaga dan terlena; yang berfikir dan bermimpi; alam yang hidup dan alam yang mati. Denai yang dijejaki apabila merentasi alam-alam itu. Suara dendangan di telingamu seiring langkah menuju lenyap, tangan belaian pada bahu belakangmu seketika terapung tenggelam dalam gelap. Ketenangan, dan kematian -- dodoi merangkumi kedua-dua idea ini.

Dalam era Covid-19, tatkala seluruh dunia kita dihantui kehilangan dan kematian setiap hari, kedua-dua idea yang terkandung dalam dodoi itu terasa nyata sekali.

Projek Sastera Antara-Pasifik (Transpacific Literary Project, TLP) mengalu-alukan karya tulisan dan terjemahan berkenaan topik lagu dodoi. Contoh karya-karya yang dicari termasuklah: menterjemahkan dodoi tradisional kepada bentuk berbeza; mencipta dodoi baru; mengupas dodoi yang sedia ada. Kami juga tertarik kepada karya tulisan yang menjelajahi denai antara alam, sepertimana dodoi ini: yang menawarkan rasa tenang dengan cara luar biasa; yang bernyanyi-nyanyi di serambi ajal; menyenangkan serentak mengerikan hati.

Kami amat mengalu-alukan rakaman suara sebagai iringan karya yang dikirim.

Kirimkan karya anda di https://aaww.submittable.com/submit/176173/lullabies dengan surat pengantar yang mengandungi bio ringkas, serta catatan singkat bagaimana karya anda berkait dengan tema di atas.

Tarikh tutup: 1 Disember 2020

***

Projek Sastera Antara-Pasifik (Transpacific Literary Project, TLP) adalah cabang Bengkel Penulis Asia Amerika (Asian American Writers’ Workshop, AAWW) yang menyediakan ruang untuk karya sastera dan terjemahan dari Asia Timur dan Asia Tenggara, diterbitkan pada majalah atas-talian AAWW, The Margins. Disusun secara kluster bertema yang digelar notebooks, projek kami mencari kaitan antara suara lama dan suara baru serata kawasan luas ini. Kami ingin mengubah hubungan para pembaca pada pelbagai bahasa dan sastera. Kami juga ingin mengulas diskusi segar mengenai isu-isu representasi serta hubungan sesama diri; batasan serta hierarki; penentangan serta penafian apa-apa yang telah mapan.

Semua penyumbang projek kami -- penulis mahupun penterjemah -- adalah dibayar. Kiriman karya diterima dalam apa-apa bahasa yang ada di Asia Tenggara atau Asia Timur.

Ingin maklumat lanjut? Mengalami kesulitan mengirim karya? Sila hubungi Zedeck Siew di zedecksiew@gmail.com, atau Kaitlin Rees di krees@aaww.org .


*************************************************************************************************


徵稿:「搖籃曲」

搖籃曲在世界上許多文化傳統中歷久不衰。搖籃曲介乎醒來與睡眠之間,意識與夢境之間,凡世與冥域之間。搖籃曲是一條通道,讓人在各種閾限之間穿行。當你走近虛空,搖籃曲就會在耳邊響起,讓你冷靜下來。當你在未知的黑暗中飄浮,搖籃曲就像一隻手在輕撫你的背,安慰著你。安慰和死亡,搖籃曲是一體兩面的歌聲。

新冠肺炎疫情肆虐之時,世界各地的人每天都必須面對失去和死亡,一體兩面的搖籃曲恰好能夠回應時世。

「跨太平洋文學計劃」(Transpacific Literary Project)現正以「搖籃曲」為主題進行徵稿,包括傳統搖籃曲的當代翻譯、最新創作的搖籃曲、對一首搖籃曲的具體分析等等。此外,我們也歡迎來稿探索搖籃曲之閾限,以最沉痛的方式來安慰彼此,以最甜美的歌聲吟唱死亡之門,既給人安慰又使人焦慮。

來稿請上 Submittable:https://aaww.submittable.com/submit/176173/lullabies,並附上一段個人簡介以及一段小文字,略談稿件如何響應「搖籃曲」之主題。

截稿日期:2020年12月1日

***

「跨太平洋文學計劃」(Transpacific Literary Project)是亞美作家工作坊(Asian American Writers’ Workshop)組辦的文學計劃之一,為東亞和東南亞地區的文學提供譯介空間,並在亞美作家工作坊的網上文學雜誌《邊緣》(The Margins)刊登相關文學作品的英文翻譯。本計劃以「札記」(notebooks)為中心發展出眾多專題,為東亞和東南亞地區的新晉作家和資深作家建立溝通的橋樑,重新引導讀者和語言文學之間的關係,從中帶出關於代表性、關聯性、限制、階級、抵抗等各類議題的討論,拒絕接受任何既定的框架。

來稿必須以東南亞或東亞地區的其中一種語言書寫。稿件凡獲採用,將致薄酬予作者和譯者。

投稿查詢: Chris Song (chris.song.zj@gmail.com) 或 Kaitlin Rees (krees@aaww.org)。

*************************************************************************************************


https://aaww.org/wp-content/uploads/2020/10/Screen-Shot-2020-10-13-at-11.24.50-AM.png 

***


https://aaww.org/wp-content/uploads/2020/10/Screen-Shot-2020-10-13-at-11.25.42-AM.png 


*************************************************************************************************

เปิดรับต้นฉบับว่าด้วย เพลงกล่อมเด็ก

ในประเพณีทั้งหลายทั่วโลก เพลงกล่อมเด็กคือพื้นที่เปลี่ยนผ่านระหว่างการตื่นกับการหลับ การมีสติรู้กับการอยู่ในห้วงฝัน และเป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างโลกนี้กับโลกหลังความตาย ในแง่นี้เพลงกล่อมเด็กจึงเป็นเส้นทางหนึ่งที่ใครสักคนจะใช้เดินทางข้ามไปมาระหว่างสองโลก เพลงกล่อมเด็กนั้นดังแว่วละมุนในโสตประสาทของคุณ ขณะที่คุณก้าวเข้าใกล้สู่ความเวิ้งว้างว่างเปล่า และเป็นเหมือนมือที่ปลอบโยนแผ่นหลังของคุณขณะที่คุณล่องลอยไปยังความไม่รู้อันมืดมิด ดังนี้เพลงกล่อมเด็กจึงทรงไว้ซึ่งสองสิ่ง คือ การปลอบประโลมใจและความตาย

ในช่วงเวลาโควิด 19 นี้ ความสูญเสียและความตายกลายเป็นสิ่งพื้นฐานรายวันที่ทั่วโลกรับรู้ เราจึงยิ่งรู้สึกสะเทือนอารมณ์กับทั้งสองด้านของเพลงกล่อมเด็ก

ขณะนี้ Transpacific Literary Project (TLP) ได้เปิดรับต้นฉบับงานเขียนและงานแปลที่ว่าด้วยเพลงกล่อมเด็ก ความเป็นไปได้ของโครงการนี้อาจรวมถึงการแปลเพลงกล่อมเด็กดั้งเดิมในรูปแบบใหม่ การแต่งเพลงกล่อมเด็กร่วมสมัย หรือการวิเคราะห์เพลงกล่อมเด็กที่มีอยู่ด้วย นอกจากนี้ เรายังสนใจงานเขียนที่แฝงไว้ด้วยประเด็นภาวะเปลี่ยนผ่านในเพลงกล่อมเด็กซึ่งเสนอการปลอบประโลมในหนทางที่แปลกประหลาดที่สุด การร้องลำนำอันอ่อนหวานของประตูแห่งมรณานั้นนับเป็นการปลอบโยนที่มากเท่าๆ กับการรบกวน

การเปิดรับต้นฉบับนี้ยังสนับสนุนให้ แนบการบันทึกเสียงมาด้วย

ส่งผลงานของคุณที่ https://aaww.submittable.com/submit/176173/lullabies พร้อมทั้งส่งจดหมายนำที่มีเนื้อหาประวัติส่วนตัวของคุณโดยสังเขปและบอกเล่าสักเล็กน้อยว่าต้นฉบับของคุณเกี่ยวข้องกับเพลงกล่อมเด็กอย่างไร

หมดเขตส่งผลงาน 1 ธันวาคม 2563

***

Transpacific Literary Project (TLP) เป็นส่วนหนึ่งของ Asian American Writers’ Workshop (AAWW) โดยดูแลพื้นที่งานเขียนและงานแปลจากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งเผยแพร่งานเหล่านั้นในนิตยสารออนไลน์ของ AAWW ชื่อว่า The Margins  นิตยสารนี้จัดเรียงด้วยกลุ่มเนื้อหาของงานเขียนให้เป็นเสมือนสมุดบันทึก (Notebooks) โครงการนี้นับเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเสียงดั้งเดิมและเสียงที่เกิดขึ้นใหม่ทั่วทั้งภูมิภาคที่ขยับขยายออกไป ในแนวทางที่อาจปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้อ่านที่มีต่อภาษาและวรรณกรรม รวมถึงเผยให้เห็นการอภิปรายที่น่าสนใจหลายประเด็น ทั้งภาพแทนและความสัมพันธ์ต่างๆ ข้อจำกัดและลำดับชั้นของสังคม รวมถึงการต่อต้านและการปฏิเสธที่จะอยู่ในกรอบเกณฑ์และขนบต่างๆ

นักเขียนและนักแปลที่มีส่วนร่วมในโครงการทุกคนจะได้รับค่าตอบแทน และเราเปิดรับต้นฉบับทุกภาษาในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบปัญหาในการส่งผลงาน โปรดติดต่อ นิชานันท์ นันทศิริศรณ์ ที่ anthillarchive@gmail.com หรือ Kaitlin Rees ที่ krees@aaww.org


*************************************************************************************************

Mời mọc gửi bài: RU HỜI

Trong những truyền thống khắp thế giới, ru là không gian bản lề giữa thức và ngủ, tỉnh và mơ, giữa trần gian và âm ty. Theo cách thức này, ru là một lối dẫn xuống khi ta ngang qua các thế giới ấy. Là giọng hời êm tai khi ta nhích gần hơn vào cõi trống, là bàn tay xoa lưng khi ta bồng bềnh trôi vào cõi tối chưa tường. Ru mang chứa sự kẹp nghĩa này: yên ủi và cái chết.

Giữa những tháng ngày Covid-19, khi mất mát và chết chóc còn lì lợm đeo bám hàng ngày trong cơn tỉnh thức toàn cầu, sự kẹp nghĩa của ru hời gây mối thương tâm sầu thảm.

Dự án Văn học Xuyên Thái Bình Dương (Transpacific Literary Project -TLP) mời gọi các sáng tác và dịch phẩm xoáy vòng trong những ru hời. Các ý tưởng khả dĩ có thể bao gồm bản dịch một điệu ru sang một hình thức khác, viết ra một điệu ru đương đại, hay phân tích một điệu ru đã có. Chúng tôi cũng quan tâm tới các trang viết làm hiện thể không gian bản lề của ru, những trang viết mang lại yên ủi trong những nẻo đường chết chóc, những trang viết dịu dàng cất lời ca dẫn vào cửa ngõ của cái chết, những trang viết sâu thẳm vỗ về và cao độ gây nhiễu.

Khuyến khích kèm theo bản thu âm các bài gửi tới.

Gửi bài tại: https://aaww.submittable.com/submit/176173/lullabies kèm lời dẫn bao gồm tiểu sử ngắn của tác giả/dịch giả và đôi ba ghi chú về việc bài gửi liên quan tới chủ đề này như thế nào.

Đóng hạn nhận bài: 1 tháng Mười Hai, 2020

***

Dự án Văn học Xuyên Thái Bình Dương (Transpacific Literary Project -TLP) là một cánh tay trong mạng lưới Thảo Luận Của Nhà Văn Mỹ Á (Asian American Writers’ Workshop (AAWW), dành không gian cho viết và dịch từ Đông và Đông Nam Á, xuất bản trên tạp chí mạng của AAWW The Margins (Những Lề). Gom và xếp theo các cụm sáng tác xoay quanh chủ đề, như những sổ tay, dự án lần vẽ đường nối giữa những giọng đã vang và những tiếng vừa lên, xuyên ngang vùng lãnh thổ nới rộng này, trong những cách thức có thể điều hướng các mối quan hệ đọc với các ngôn ngữ và các văn chương; đồng thời mang tới những thảo luận gây ngạc nhiên về trình hiện và liên kết, cưỡng buộc và thứ bậc, kháng cự và từ chối đã lắng tụ trong các khung đã định hình.

Tất cả những người góp chữ cho dự án này, các nhà văn và dịch giả đều có nhuận chữ. Bài gửi tới có thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào ở Đông Nam Á và Đông Á.

Nếu cần thêm thông tin hoặc gặp trục trặc trong việc gửi bài, vui lòng liên hệ Nhã Thuyên tại địa chỉ email nhathuyenaz@gmail.com hoặc Kaitlin Rees tại krees@aaww.org.


*************************************************************************************************


សេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសស្នាដៃ៖ ទំនុកបំពេ

ជាប្រពៃណីមួយនៃពិភពលោកនេះ ទំនុកបំពេគឺជាលំហភ្ជាប់រវាងពេលភ្ញាក់ និងពេលដេក ពេល ភ្ញាក់ដឹងខ្លួននិងយល់សប្តិ៍ រវាងភពមនុស្សនិងឋានក្រោម។ ដូចនេះ បំពេគឺជាមាគាមួយ ដែល អាចប្រដូចនឹងដំណើរជីវិតរបស់នរណាម្នាក់កំពុងធ្វើដំណើរនៅចន្លោះពិភពទាំងពីរនេះ។ វាជា សំឡេងដ៏នឹងនរមួយក្នុងត្រចៀករបស់អ្នក ខណៈដែលអ្នកឈានជិតដល់ទីទទេស្អាតមួយ វាក៏ជា ដៃដ័ស្រាលស្ងើកមួយដែលកំពុងទះខ្នងរបស់អ្នកថ្នមៗ ខណៈខ្លួនអ្នកកំពុងអណ្តែតត្រសែតហោះ ហើរក្នុងពិភពដ៏ងងឹតមួយ។ ទំនុកបំពេតែងតែមានធាតុពីរជាសំខាន់គឺ៖ លួងលោម និងមរណ ភាព។

ក្នុងអំឡុងនៃជម្ងឺឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ នៅពេលដែលការបាត់បង់ និងអត្រាមរណភាពត្រូវបានគេ កត់ត្រាទុកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ធាតុទាំងពីរនៃទំនុកបំពេធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថា ចាក់ដោតពេញ ត្រចៀកអ៊ីចឹងដែរ។

គម្រោង Transpacific Literary Project បើកការប្រកាសទទួលអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ និង អត្ថបទបកប្រែដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងប្រធានបទ «ទំនុកបំពេ»។ អត្ថបទនោះអាចជាការបកប្រែ ទំនុកបំពេបែបប្រពៃណីទៅក្នុងទម្រង់មួយផ្សេងទៀត ឬអាចជាការបង្កើតទំនុកបំពេសហ សម័យថ្មីស្រឡាងមួយ ឬក៏ជាអត្ថបទវិភាគនៃទំនុកបំពេដែលមានស្រាប់ណាមួយក៏បាន។ ពួក យើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ណាដែលសរសេររំលេចពីគម្លាតលំហនៃទំនុកបំពេផងដែរ ពោលគឺលំហរវាងការលួងលោមផ្អែមត្រជាក់ ដែលបង្កប់ទៅដោយរូបភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់ ឬក៏ដូចជាចម្រៀងផ្អែមល្ហែម តែនៅក្បែរមាត់ទ្វារឋាននរក ដែលលួងលោមណាស់ ហើយក៏យា យីណាស់ដែរ។

ការថតជាសំឡេងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលជាស្នាដៃនៃការប្រកាសនេះផងដែរ។

សូមដាក់បញ្ចុលស្នាដៃរបស់អ្នកនៅក្នុងតំណភ្ជាប់នេះ https://aaww.submittable.com/submit/176173/lullabies ដោយភ្ជាប់ជាមួយលិខិតមួយ ដែលមាន ជីវប្រវត្តិសង្ខេប និងសំណេរខ្លីរៀបរាប់ពីលក្ខណៈដែលអត្ថបទរបស់អ្នកបានឆ្លុះបញ្ចាំង ពីប្រធាន​ បទខាងលើ។

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ ២០២០

***

គម្រោង Transpacific Literary Project  គឺជាគម្រោងមួយនៃ សិក្ខាសាលាអ្នកនិពន្ធអាស៊ីអាមេរិក (Asian American Writers’ Workshop (AAWW) ដែលរៀបចំឲ្យមានវេទិកាសម្រាប់ការសរសេរ និងបកប្រែពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងអាស៊ីខាងកើត និងបោះពុម្ពតាមរយៈទស្សនាវដ្តីអានឡាញ ដែលមានឈ្មោះថា The Margins។ ក្រោមការផ្តោតទៅលើកម្រងប្រធានបទនៃការសរសេរ ដែលមានចំណងជើងថា «សៀវភៅកំណត់ហេតុ» គម្រោងនេះទាញទំនាក់ទំនងរវាងសំឡេង ដែលទើបតែលូតឡើង និងសំឡេងដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងស្រាប់ ទូទាំងតំបន់ដ៏ធំនេះ ដែលប្រការនេះអាចពាំនាំមកនូវការណែនាំផ្លូវដល់ទំនាក់ទំនងអ្នកអាន​ទៅនឹងភាសា និងអក្សរសិល្ប៍ និងនាំមកនូវការពិភាក្សាពី ការតំណាង ភាពជាទំនាក់ទំនង ឧបសគ្គ និងគម្លាតនៃឋានានុក្រម  ភាពតស៊ូ និងការបដិសេធ មិនព្រមចូលចុះនឹងទម្រង់ដែលមាន ស្រាប់។

រាល់ការចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះ អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកបកប្រែ នឹងត្រូវបានជូនជាថ្លៃសេវា។ គម្រោងនេះនឹងទទួលគ្រប់ភាសានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងអាស៊ីខាងកើត។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម ឬមានបញ្ហាក្នុងការដាក់បញ្ចូលស្នាដៃរបស់អ្នក សូមទាក់ទងមក សូ ភីណា តាមរយៈ write2phina@gmail.com ឬក៏ ខៃលីន រីស៍ krees@aaww.org

“Imagine those tens of millions of years that were taken, woven back into society. If our lives are made up of moments and memories, how much could the people of this world benefit, having those moments intact for eons, alongside all the failures, emotional lessons, and worlds that they gestate? If this was a science fiction story, the twist might be that some species out in space implemented this thinking long ago, created a more heartfelt ecosystem than ours, perhaps evolved a society that, from a distance, now gazes at our own from some distant galactic heaven, looking to guide us home. But we are here, on Earth, making decisions for and about each other. How much more would we all be if we kept our moments together, where they belong?”  

Excerpt, Roshan Abraham, “For Future People: Reflections on Imprisonment”, published 2/19/2020  in the Asian American Writers’ Workshop project a World Without Cages


Call for Submissions: A World Without Cages

We’re looking for creative work on life without jails, prisons, and immigrant detention.

Abolition is a project of putting radical imagination into practice – to imagine and make a world without cages, without borders, and without police. We believe in the power of the imagination to tear down walls. 

Previous contributions to a World Without Cages have included a comic about two men who play Dungeons and Dragons inside Auburn Correctional facility; poems themed around purgatory and the underworld; memories and letters sent to past selves; and letters exchanged between two women, one on the inside and one on the outside, as a glimpse of their burgeoning friendship and intimacy. 


Guidelines

We’re eager for essays, nonfiction, fiction, poetry, and visual storytelling, including graphic illustrations and comics. This might include poems on movement and mobility; a short story speculating on future worlds; or an essay on sanctuary spaces. We want to know: How do people who are incarcerated fight the system that confines them? What does safety feel and look like without the carceral system? How do our relationships with one another transform? What would a liberated world without prisons and police look like? 

Written submissions should be 3000 words maximum (about ten pages, one-sided), though we welcome shorter submissions. You may include up to 5 poems per submission.  In your submission, please include a one-paragraph author/artist bio. Please also let us know if you would like your submission forwarded or returned. 

We will accept submissions on an ongoing basis until November 15, 2020.

We can pay an honorarium to all contributors whose work is accepted and will mail copies to contributors who are incarcerated. We may contact some contributors with an offer of writing mentorship. 

A World Without Cages will appear in the online magazine, The Margins, run by the Asian American Writers’ Workshop, and may be collected in printed portfolios. We want to highlight work including—but not limited to!—Asian Americans.

Every Tuesday, the Margins publishes the work of emerging and established Asian American poets. We accept submissions for our Poetry Tuesday feature. Please allow at least five weeks for a response.

We’re looking for:
 • Poetry that challenges/subverts convention (in both poetry and society)
 • Poetry that is not afraid to be humorous, dirty, and obscene
 • Poetry that explores history
 • Poetry that responds to current events and issues
 • Translations of poetry (given the submitter explains that he/she/they has/have acquired the rights to publish them, along with the originals)

Guidelines:

 • Poems need not be a specific length/form/style (e.g. long, short, formal, free verse, erasure)
 • Submissions should be no longer than six pages total. Multiple poems may be submitted in the same document.

DEADLINE EXTENDED:   November 9, 2020 before 11:59 pm
Fellowship starts: January 4, 2021
 

The Asian American Writers’ Workshop is now accepting applications for the 2021 Open City Fellowship.

The Open City Fellowship is a unique opportunity for emerging Asian American, Muslim, and Arab writers to publish narrative nonfiction on the vibrant East Asian, South and Southeast Asian, Arab and West Asian, and North and East African communities of New York City. 

The Fellowship is a nine-month stint for emerging writers of color to write about how Asian American and Muslim American lives are being lived in New York City. It is open to writers who are based in New York City, or who can claim residency in the city but temporarily relocated due to the pandemic.

The Fellowship offers a $2,500 grant, skill-building workshops, and publishing opportunities to Fellows to write about the Asian American and Muslim American communities of New York City.

The Fellowship term will begin in January 2021 and will end in September 2021. The deadline for submission is on October 29, 2020.

We are looking for writers eager to get their feet wet and their hands dirty covering New York City neighborhoods and writing about social justice issues – racial, class and gender equality. Each Fellow must adopt a specific neighborhood or community and a specific theme (i.e. mental health, COVID-19 issues, LGBTQ, gentrification, etc.) and write stories along these intertwined geographical/cultural and thematic beats.

Open City is one of the projects of The Margins, the online publication of the Asian American Writers’ Workshop. It documents the pulse of metropolitan Asian America and Muslim America as it’s being lived on the streets of New York City right now. We’re looking for writers to create deft, engaging narratives that bring the face, name, place, and heart of the community to issues like gentrification, immigration, Islamophobia, community policing, and racial and gender discrimination.

The Margins is an online magazine of arts and ideas featuring new fiction and poetry, literary and cultural criticism, and interviews with writers and artists. The Margins is the recipient of a Whiting Literary Magazine award and our stories have been linked to by the Wall Street Journal, The New Inquiry, Literary Hub, and the New York Times. Our contributors include Chang-rae Lee, Jessica Hagedorn, Vijay Iyer, Bhanu Kapil, Katie Kitamura, Hua Hsu, Amitava Kumar, and Yoko Ogawa.

Previous Open City Fellows have gone on to write and report for MSNBC, Granta, Al Jazeera America, the American Prospect, and Slate, among other outlets. Their works during their time as Fellows have been picked up by NPR, The Atlantic Cities, and the New York Times.

Apply for the Fellowship if you:

• Are a strong, voice-driven storyteller who cares about social justice movements and wants to transport readers to places like Flushing, Jackson Heights and Astoria in Queens; Sunset Park, Bay Ridge, and Boerum Hill in Brooklyn; and Mott Haven and Parkchester in The Bronx.

• Are willing to spend time reporting on NYC’s Asian and Muslim neighborhoods, are excited to cultivate trust and sources in your neighborhood, and raring to talk to people about their lives, hopes, and fears;

• Understand the urgency in writing stories that depict how it is to be an Asian, a Muslim, and an immigrant in today’s America;

• Have an entrepreneurial spirit and understand that building a career as a writer includes building a social media presence; and

• Can demonstrate nonfiction writing experience and a dedication to developing a writing career

For more info about the Open City Fellowship, please click this link

TIMELINE

The Fellowship’s duration is nine months, starting in January 2021 and ending in September 2021.

HOW TO APPLY

All applicants must carefully read our FAQ before applying to determine whether they are eligible. The Fellowship is open to writers who are based in New York City, or can claim residency in the city but  temporarily relocated due to the pandemic.

To be considered, you must apply by filling out the form. If you have additional questions, please feel free to contact us at opencitymag [at] gmail [dot] com.

• Read our FAQ.
• Get to know The Margins and Open City.
• Fill out the application form and submit by 11:59 pm on October 29, 2020.

There is no application fee. We do not accept handwritten documents, letters of recommendation, or support materials.

All Open City Fellowship applicants must submit story proposals that comprise pitches and outlines of the stories they plan to write for Open City over the span of the nine-month Fellowship period. Please read the FAQ for more details on how to structure the proposal.

Current Fellows may apply for a second round of Fellowship funding if they have completed all the requirements of their current Fellowship. Fellows will need to wait a year after their second Fellowship to apply again. Past Open City Fellows prior to 2019 may apply for the 2021 Open City Fellowships.

Asian American Writers' Workshop